Chọn vòng tay Trầm Hương cho Nam

Sản phẩm theo kích thước hạt

VÒNG TRẦM hạt 16 li VÒNG TRẦM hạt 14 li VÒNG TRẦM hạt 12 li VÒNG TRẦM hạt 10 li VÒNG TRẦM hạt 8 li