Trầm Hương đốt xông nhà

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Trầm Hương để đốt xông nhà. Có các loại: Trầm đồi vụt, trầm kiến núi tự nhiên, trầm miếng, mảnh. Trầm Hương đốt đỉnh đồng, xông phòng, mang lại may mắn, trừ âm khí không tốt.


Các loại trầm hương thường dùng để đốt xông nhà

  • Trầm miếng, mảnh, kiến vườn.
  • Trầm hương kiến tự nhiên.
  • Trầm mảnh, vụt, mắt tử tự nhiên.
  • Giác Trầm Hương.
  • Dăm tỉa Trầm.